مدیریت محتوای سیستم

هانا وب سانا > مدیریت محتوای سیستم

مدیریت محتوای سیستم

محتوای سایت موثرترین و مهمترین نکته در طراحی سایت است. جهت ایجاد جذابیت وبسایت برای کاربر جذابیت داشته می توان  عوامل  متعددی را در نظر گرفت تا تولید محتوا  بیشترین  تاثیر را داشته باشد. برای کاربر روشن  و قابل استفاده باشد و در فهم هدف و موضوع برای کاربر ساده و شفاف باشد. وب سایت اگرچه ممکن است دارای طراحی زیبا و جذابی باشد ولی اگر محتوای آن فاقد تاثیر و کاراآیی لازم و مناسب باشد در واقع وب سایت هیچ کارکردی ندارد و شبیه سیاره ای زیبا اما خالی از موجودات زنده است.  از طرفی دیگر محتوای مناسب و موثر بدون رعایت اصول طراحی و زیبا شناختی مثل بیابانی پر از موجودات زنده است . در نتیجه رعایت زیبایی در طراحی  سایت با تولید محتوای مناسب تکمیل کننده یکدیگر هستند و این دو موضوع به صورت همزمان در پیاده سازی یک وب سایت باید رعایت شوند.

Date

September 20, 2019

Category

تولید محتوا

Custom Field

Enter some text here